Hyppää sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE

12.7.2023

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Primapoli Ltd

Yhteystiedot:
Lehtimäentie 831
63640 Ritola

Yhteyshenkilö:
Harri Vainionpää
Lehtimäentie 831
63640 Ritola
0201 758 438
harri.vainionpaa@honkatalot.fi

2. Yleistä

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Oy Primapoli Ltd (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa ja näiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseksi rekisteröityjä voidaan profiloida esimerkiksi maantieteelliseen sijaintiin tai asiakkaan ilmoittamiin kiinnostuksenkohteisiin perustuvien tietojen pohjalta.

4. Henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, tämän edustamalta organisaatiolta taikka Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytettävien evästeiden kautta, mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa evästeiden käyttämiselle. Henkilötietoja voidaan kerätä myös organisaatioiden verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys Rekisterinpitäjän ja tämän asiakkaan tai yhteistyökumppanin välisen sopimuksen tekemiseksi ja noudattamiseksi sekä Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa käsittelemiään henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi:

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotkin Rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen suojan tason esimerkiksi varmistumalla, että Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet on otettu osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeellisia edellä kohdassa 3 kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään seuraavien kriteerien mukaisesti:

9. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on tyypillisesti pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä sivuston perustoiminnalle. Tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä. Kävijän suostumuksella käytettävien evästeiden avulla kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää sivuston liikenteen analysoimiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

Sivustolla käytettäviä evästeitä voi hallinnoida sivustolla näkyvän evästeilmoituksen avulla. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei käytetä, ellei kävijä ole siihen erikseen suostunut. Rekisterinpitäjä ei välttämättä kykene tarjoamaan kävijälle tiettyjä palveluita eikä kävijä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivuston osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

10. Kameravalvonta

Rekisterinpitäjä suorittaa tehtaallaan ja toimistotiloissaan tallentavaa kameravalvontaa henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä näitä vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tallentavan kameravalvonnan yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot koostuvat valvonta-alueesta kuvatusta aineistosta sekä aineiston tallennusajankohdasta. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa erillään muista henkilötiedoista.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Lähtökohtaisesti tallentavan kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan turvallisuuspoikkeamatilanteissa, ja tarvittaessa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa esitutkintaviranomaiselle esitutkintalain (805/2011) mukaista esitutkintaa varten. Kameravalvonnassa ei hyödynnetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kameravalvonnan kautta kerätyt henkilötiedot tuhoutuvat automaattisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tiedon keräämisestä, ellei säilytyksen jatkaminen ole tarpeen turvallisuuspoikkeamatilanteen selvittämiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen honkatalot@honkatalot.fi.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöä.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta voi tunnistaa rekisteröidyn riittävällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista ja päästä niihin käsiksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat, virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.

Suoramarkkinointikielto ja oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai ilmoittamalla osoitteeseen honkatalot@honkatalot.fi.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista esimerkiksi, jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai muu lainmukainen peruste olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (1336/1997 luku 2, 10 §) määrätyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja ei voida poistaa ennen lakisääteisen määräajan umpeutumista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt tietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää Rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on Rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse. Seloste on viimeksi päivitetty 12.7.2023.